Crisis

Crisiscluster K&J-psychiatrie

Onder het crisiscluster valt: Intensive Home Treatment- Jeugd (IHT-J), de klinische opname afdeling voor jongeren en de Spoed voor jeugd (S4J)-beoordelingen.  

De visie op het crisiscluster rust op een aantal pijlers

IHT-Jeugd als basis
Bij een nieuwe patiënt die in crisis wordt aangemeld, vormt IHT-J met ambulante gezinshulpverleners de basis van de crisisbehandeling

Beter worden doe je thuis
Waar kinderen/jongeren met ernstige psychiatrische problemen voorheen (soms langdurig) klinisch werden behandeld, is het huidige (betere) alternatief vanuit huis te werk te gaan, in de vorm van IHT-J. 

De ambulante behandeling en verwijzer blijft tijdens de crisisinterventie intensief betrokken
Kinderen/jongeren die in crisis raken en ambulant al in behandeling zijn bij GGZ Friesland, behouden hun ambulante regiebehandelaar gedurende de intensieve thuisbehandeling (IHT-J). Wanneer er besloten wordt tot een klinische opname, wordt er duidelijk afgesproken hoe de ambulante regiebehandelaar betrokken blijft. 

Intensive Home Treatment – Jeugd (IHT-J) 

IHT-J is een vorm van crisiszorg voor jongeren vanaf 12 jaar uit Friesland. Deze behandelvorm richt zich op jongeren met acute ernstige psychiatrische problematiek, waarbij klinische opname noodzakelijk lijkt. IHT-J biedt een alternatief voor klinische opname: de jongere krijgt intensieve zorg in de vertrouwde thuisomgeving. Het team is 24 uur per dag bereikbaar, zeven dagen per week. IHT-Jeugd duurt zo kort als mogelijk en zo lang als nodig. 

Korte klinische opname als het toch (even) niet lukt 
Het komt voor dat een jongere in een crisis raakt die te groot is om thuis op te lossen. Dan behoort een korte klinische opname tot de mogelijkheden. Deze opname is altijd zo kort mogelijk. Ook hierin blijven we nauw samenwerken met het gezin. De opvoeding wordt niet overgenomen; maar er wordt samen met het kind, het gezin en het behandelteam gewerkt aan herstel. Samenwerken aan herstel betekent dat bij een (crisis)opname (zeker de eerste nacht) ouderlijke aanwezigheid en nabijheid een minimale vereiste is. Zodra de acute situatie stabiel is, gaat de jongere weer naar huis en bekijken we samen wat de best passende oplossing is. De kliniek biedt nadrukkelijk geen woon- of verblijfsfunctie, hierbij werken we samen met daartoe bestemde professionele organisaties. 

De kliniek heeft in beginsel een aantal hoofdtaken: 
- Klinische crisisbehandeling jeugdpsychiatrie voor jongeren uit Friesland 
- 24/7 beschikbaarheid en bereikbaarheid voor het patiënt(systeem) welke een IHT-traject volgen 
- BOPZ-functie.
- Daarnaast draagt de kliniek ook zorg voor gastplaatsingen collega organisaties, second opinion, en Bed-Op-Recept (BOR) voorzieningen voor poliklinische patiënten. 

Wanneer jongeren van 12 jaar en ouder die in zorg zijn bij Kinnik of het Jong Volwassenen Circuit (JVC) in crisis raken, kan er opgeschaald worden naar het crisiscluster. Jongeren die nog niet in zorg zijn bij GGZ Friesland kunnen aangemeld worden via Spoed voor Jeugd. 
 

Direct hulp nodig?