Praktische informatie

Kosten

De zorg wordt gefinancierd vanuit de gemeente. Hier zijn voor de patiënt geen kosten aan verbonden.
Zodra een kind 18 jaar wordt en de zorg wordt vergoed vanuit de zorgverzekeringswet, heeft dit mogelijk impact op het eigen risico en eigen bijdrage.

Financiering Jeugd

Vanaf 2018 wordt de (specialistische) jeugdzorg anders georganiseerd in Friesland.
Gemeentes en zorgaanbieders willen de ondersteuning verbeteren, er eerder bij zijn, meer maatwerk, meer integraliteit en weken vanuit de meest passende oplossing. Eén kind, één plan.
In deze animatie wordt de transformatie duidelijk uitgelegd.

Verwijsindex

Als er meerdere zorgverleners betrokken zijn bij een gezin is het goed om de verschillende vormen van hulp op elkaar af te stemmen. Daarom bestaat de Friese verwijsindex: Eén kind, één gezin, één plan.
Het doel van de verwijsindex is dat de jeugdige de zorg, hulp of bijsturing krijgt die hij nodig heeft om zich te ontwikkelen tot een volwassene. Dit op een zo vroeg mogelijk moment, zodat kan worden voorkomen dat kleine problemen grote problemen worden.

Een kritische vraag, ontevreden of een klacht?

Het kan gebeuren dat een kind, jongere, ouder of verzorger niet tevreden is over de behandeling. Bijvoorbeeld omdat ze de keuzes van de hulpverlener niet terecht vinden of omdat in het contact met Kinnik dingen mis zijn gegaan. Het is belangrijk dat we dit zo snel mogelijk weten. Zo kunnen we samen op zoek naar een oplossing en voorkomen we dat de onvrede steeds groter wordt.

Lees meer over hoe u een klacht kunt indienen en wie u daarbij kan ondersteunen.

Direct hulp nodig?