Deeltijdbehandeling

De behandeling kan poliklinisch vormgegeven worden, maar ook intensievere behandeling is mogelijk. De zogenoemde deeltijdbehandeling bestaat uit een combinatie van voorgaand genoemde behandelingen met daarbij systeemtherapie en een intensieve samenwerking met het onderwijs.  
 

Er zijn vier vormen van deeltijdbehandeling:

Twee varianten voor kinderen jonger dan 12 jaar:
1. Voor (zeer) jonge kinderen van 3 tot 7 jaar en hun ouders/verzorgers
2. Voor kinderen van 8 tot 12 jaar

Twee varianten voor jongeren ouder dan 12 jaar:
3. Reguliere deeltijd 12+
4. Structurerende deeltijd 12+ speciaal voor jongeren met een Autisme Spectrum Stoornis
 

Kinderen en jongeren met psychiatrische problemen hebben vaak op meerdere gebieden problemen. Soms is er naast poliklinische hulpverlening net iets meer zorg nodig. Dan kan deeltijdbehandeling worden ingezet. Deze deeltijdbehandeling is zo kort en intensief als nodig is en kan die ondersteuning geven die het kind of de jongere op dat moment nodig heeft.   

Binnen Kinnik wordt zorg gegeven daar waar het probleem zich voordoet. Dit is niet altijd binnen de deeltijdbehandeling, maar kan ook op school of thuis zijn. Gedragsveranderingen van het kind of de jongere zijn het meest bestendig als veranderingen in meerdere contexten worden ondersteund, dus zowel thuis als op school. Door middel van vraaggerichte zorg wordt ingespeeld op de problemen en nauw aangesloten bij de vraag van het kind, de jongere, de ouders en/of andere betrokkenen. Binnen de deeltijdbehandeling wordt iedereen die bij het kind of de jongere betrokken is en invloed heeft op het problee, nauw betrokken bij de zorg.  
 

Uitgangspunten waar deeltijdbehandelling voor staat zijn:  

  • Het probleem van het kind/jongere is het uitgangspunt om in gesprek te gaan met hen die er bij betrokken zijn (ouders, school, verwijzer, bevriende leeftijdsgenoten).  
  • Zorg op maat; de keuze voor modules sluiten aan bij de vraag van het kind, systeem, verwijzer etc.   
  • Daar de hulp bieden waar het probleem zich voordoet thuis, op school, in de sportvoorziening…etc.  
  •  Niet langer dan nodig en vertrouwen op eigen kracht van kind en systeem  
  • Zorg afgestemd op het kind binnen zijn netwerk van betrekkingen, op maat vastgesteld  
  • Alle leden van het systeem zien en nemen hun verantwoordelijkheid in de onderlinge relaties en zijn zo betrokken in het maken van het gezamenlijke verschil.   
  • Herkennen wanneer behandeling niet loopt, opnieuw behandelcontext organiseren en aanpassen waar het nodig is 


Kinnik onderwijs

Voor jongeren die vastgelopen zijn op school (voortgezet onderwijs) heeft Kinnik een samenwerking met VSO de Monoliet: Kinnik-onderwijs. Jongeren die een deeltijd- of klinische behandeling volgen bij Kinnik en vastgelopen zijn in het reguliere onderwijs kunnen gedurende hun behandeling onderwijs volgen binnen het Kinnik-onderwijs, om zo een terugkeer naar het reguliere onderwijs of dagbesteding te realiseren.

Direct hulp nodig?