Gezinsaanbod

Ouderavonden 

  • Psycho-educatie ADHD: Voor ouders van kinderen en jongeren met ADHD, om meer kennis te krijgen over ADHD en welke invloed dit kan hebben op verschillende gebieden. Het betreft drie avonden.  
  • Psycho-educatie autisme: Voor ouders van kinderen en jongeren met autisme, om meer kennis te krijgen over autisme en welke invloed dit kan hebben op verschillende gebieden. Het betreft drie avonden.  
  • Psycho-educatie angst: Voor ouders van kinderen en jongeren met een angststoornis, om meer kennis te krijgen over angst en welke invloed dit kan hebben op verschillende gebieden. Het betreft twee avonden.


Oudercursussen

  • Behavorial Parenting Training Groningen (BPTG): Deze oudercursus is een protocollaire evidence based behandeling voor ouders van kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar met ontwikkelingsproblematiek, zoals ADHD, autismespectrum stoornis en/of gedragsproblemen. De behandeling is gericht op het vergroten van kennis van ouders over de problematiek en het leren van gedragstherapeutische vaardigheden om ongewenst gedrag van je kind adequaat te beïnvloeden. Ook het leren van elkaars ervaringen en lotgenotencontact zijn belangrijk doelen. Daarnaast zouden de doelen voor ouders gericht kunnen zijn op het verminderen van gedragsproblemen, uitbreiden van prosociaal gedrag, verbeteren van vaardigheden en het gevoel van competentie van ouders en verbeteren van relatie tussen ouders en kind.  
  • Non-Violent Resistance (NVR): Voor ouders van kinderen in de leeftijd tussen de 12-18 jaar, waarbij in thuissituatie sprake is van escalaties, conflicten en destructief gedrag vanuit de jongere. Doel: Ouders de methodieken en ideeën van Non-Violent Resistance (NVR) zich eigen maken om hen te helpen in hun ouderschap. Werkwijze: ouders komen wekelijks bijeen in een groep, waarbij de NVR-methode wordt uitgelegd en waarmee wordt geoefend binnen de sessies. Ouders krijgen huiswerkopdrachten mee om ook thuis hiermee aan de slag te gaan.


Ouderbegeleiding

Als bovenstaand aanbod niet passend is bij de hulpvraag voor ouders, is er een mogelijkheid voor individuele ouderbegeleiding. De inhoud en frequentie van deze begeleiding is op maat en wordt in overleg met de ouder(s) vormgegeven. 


Systeemtherapie

Systeemtherapie is een vorm van psychotherapie en wordt ook wel relatie- en gezinstherapie genoemd. Het belangrijkste kenmerk van systeemtherapie is dat belangrijke naasten zoals de partner, kinderen, broer, zus, ouders, oppas/gastouder of vrienden betrokken worden bij de therapie. Tijdens de therapie is er veel aandacht voor de onderlinge interactiepatronen en de verbetering hiervan. Er wordt ook rekening gehouden met eventuele belangrijke afwezigen. Uitgangspunt is dat een probleem of een (psychische) klacht nooit op zichzelf staat. De sociale, relationele en culturele context speelt altijd een rol. De leefsituatie en relaties – samen het systeem – hebben invloed op problemen. Tijdens de therapie wordt besproken welke invloed.

Intensieve Psychiatrische Gezinsbegeleiding (IPG)

IPG is bedoeld voor gezinnen met kinderen van 0 tot 18 jaar, waar er bij het kind sprake is van psychiatrische problematiek. IPG richt zich vooral op problemen in de opvoeding die moeilijk op te lossen zijn. Het doel is het doorbreken van in standhoudende patronen die verandering belemmeren. IPG werkt met concrete doelen gericht op opvoedingsvragen.?Ouders en behandelaar bepalen samen waar aan gewerkt gaat worden. Door middel van gesprekken, uitleg van problematiek en het aanbieden van handvatten worden ouders vaardigheden aangeleerd en nieuwe inzichten gegeven.  

Er wordt gebruik gemaakt van de oplossingsgerichte methodiek en het IPG-team is getraind in de NVR methodiek (Non Violent Resistance oftewel Geweldloos Verzet). Deze methodiek kan ouders helpen op een effectieve manier om te gaan met onacceptabel gedrag van hun kind. Hierbij wordt gewerkt aan herstel van het ouderlijk gezag en de verbinding tussen ouders en kind. 

De behandeling van IPG vindt plaats in de thuissituatie. De tijden en intensiteit van de behandeling zijn flexibel en worden in overleg met het gezin bepaald. 

IPG biedt ook hulp in crisissituaties ter stabilisering en voorkoming van opname. In overleg met de behandelaar en de ouders wordt bepaald hoe de hulp wordt ingezet. 

Direct hulp nodig?